Praktische informatie groep 1 t/m 8

Praktische informatie groep 1 t/m 8


Een nieuw schooljaar is gestart, voor de helft van de kinderen een ander lokaal en een nieuwe
groepsleider. Ook voor u als ouder zijn er zaken die nieuw voor u zijn. In dit stuk
informeren wij u daarom over de stamgroep van uw kind. Ook leest u nog algemene
zaken over onze school.
De informatie gaat over de verschillende vakken waarin les wordt gegeven, maar ook
over andere activiteiten die voor die stamgroep op het programma staan.

Als u specifieke vragen heeft over het programma van de stamgroep, kunt u terecht bij de
groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Via ons school-ouder comminicatieplatform Schoudercom, wordt u geïnformeerd over alle zaken van de stamgroep van uw kind(eren).

 

Handelings Gericht Werken

(HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

 

HGW gaat uit van zeven principes:
1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging.
2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
3. De leerkracht doet ertoe. Hij/zij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan ziet hij/zij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI geformuleerd.
7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.

 

Inline image

 

Coöperatief leren

Een van de zeven jenaplanessenties is: samenwerken. Samenwerken moet je leren. Zonnewereld heeft in de leerlijn “zelfstandig werken” de opbouw voor het samenwerken een plaats gegeven. Wij zetten het coöperatief leren in om deze samenwerking vorm te geven.

We werken in alle stamgroepen volgens de principes van het coöperatief leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een gestructureerde manier leren om samen te werken. Om dat te bereiken zetten we werkvormen in die voldoen aan een aantal principes, namelijk: gelijke deelname, individuele aanspreekbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en simultane actie. Kinderen van verschillende niveaus en met verschillende oplossingsstrategieën zoeken samen naar oplossingen voor problemen. Het gaat dus zowel om het leren van de inhouden als het leren samenwerken.

De groepsleider kan alle kinderen aandacht geven in de tijd dat kinderen met elkaar samenwerken, waardoor er meer effectieve leertijd ontstaat.

We geven het coöperatief leren onder andere vorm door verschillende werkvormen in te zetten waarbij de kinderen niet alleen achter hun tafel blijven zitten maar elkaar ook letterlijk opzoeken (en dus rondlopen).

In de groepen 3 t/m 8 werken wij met tafelgroepjes waarbij kinderen van twee leerjaren door elkaar zitten. We hebben deze organisatie nodig voor een aantal coöperatieve structuren waarbij kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken. Daarnaast kunnen we in een tafelgroepje werken met verschillende rollen. Denk aan de tijdbewaker, de notulist, de aanmoediger en schoudermaatje. Regelmatig veranderen we de samenstelling van deze tafelgroepjes om de kinderen met andere kinderen uit de klas te laten werken.

 

Meervoudige intelligentie
Wij gaan uit van meervoudige intelligentie in ons lesprogramma. Dat wil zeggen dat wij
ervan uitgaan dat kinderen op verschillende manieren leren. Zij zijn op een verschillende
manier knap. Om tegemoet te komen aan de verschillende intelligenties zet de leerkracht
een variatie aan werkvormen in, zodat de lessen toegankelijker worden voor kinderen met
diverse voorkeursintelligenties. Hoe gevarieerder onze manier van lesgeven, des te meer
kinderen we bereiken.
Op deze manier leren kinderen hun sterke en hun zwakke kanten kennen,
wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden én waar ze knap en minder knap in zijn. Ze
worden zich ook bewust van het eigen unieke profiel en dat van hun leeftijdsgenoten.

Kinderen leren de verschillen in kwaliteiten in te zetten om zo te ervaren dat dát ons
samen sterk maakt als team / klas.


Oudercontacten
Heldere en transparante communicatie met ouders vinden wij belangrijk. We zien het als
onze taak u juist en tijdig te informeren over de ontwikkeling van uw kind.

Echter, het is tweerichtingsverkeer en wij zien oudercontact dan ook als educatief partnerschap.
Door het schooljaar heen zijn er een aantal vaste momenten waarop u als ouder in
gesprek kunt gaan met de groepsleider.

Het eerste moment is het kennismakingsgesprek in de eerste schoolweken van het jaar.
Dit gesprek is gericht op de ontwikkeling van uw kind. U vertelt iets over uw kind en
geeft aan wat u belangrijk vindt in de begeleiding van uw kind. De leerkracht deelt de
informatie uit de overdracht, alsmede een aantal ervaringen uit de eerste schoolweken.


Aan het einde van het schooljaar heeft u een eindgesprek met de groepsleider(s) waarin
naar het rapport gekeken kan worden en waarin u gevraagd wordt wat uw bevindingen
zijn in uw samenwerking met de groepsleiders en de school.


Uw kind krijgt in de groepen 1 t/m 6 twee rapporten in het jaar. Na de eerste weken school in het nieuwe schooljaar vinden er kindgesprekken plaats met de groepsleider(s) van uw kind(eren) en u als ouder(s) / verzorger(s).

Het tweede gesprek vindt plaats, na het eerste rapport, eind februari. We verwachten dat alle ouders komen om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bespreken met de groepsleiders.

Na het tweede rapport medio juni vindt het eindgesprek plaats. Wij
vinden het prettig als alle ouders zich inschrijven voor de rapportgesprekken.


De kinderen in groep 7 krijgen twee rapporten per jaar en een voorlopig advies voor het
voortgezet onderwijs. In groep 8 ontvangen de kinderen een definitief advies.

In groep 7 en 8 wordt u op school uitgenodigd om het voorlopig – of
definitief advies te bespreken met de groepsleider(s).


Over algemene schoolzaken informeren wij u middels de nieuwsbrief 't Zonnetje die regelmatig verschijnt. Hierin leest u actuele onderwerpen en ziet u wat er de komende weken op het
programma staat. Daarnaast is Schoudercom ons communicatiemiddel om u te informeren
over de betreffende groep van uw kind.


Zorg in de groep.
We proberen kinderen die extra hulp nodig hebben zoveel mogelijk te begeleiden onder
schooltijd, binnen de eigen klas en door de eigen groepsleider. Daarom hanteren we een
(gelaagd) instructiemodel en werken we met de instructietafel in de klas. Aan de
instructietafel werkt de leerkracht met kleine groepjes kinderen na de klassikale
instructie. Er wordt extra instructie gegeven of extra geoefend onder begeleiding van de
leerkracht. Om het werken aan de instructietafel mogelijk te maken zal de rest van de
groep op dat moment zelfstandig werken. 

De intern begeleider (IB'er) ondersteunt de leerkracht bij het bieden van de juiste zorg.
Op het moment dat een kind iets extra's nodig heeft, zal een intern begeleider hierbij betrokken zijn. Soms
overlegt de leerkracht met de IB'er, maar het kan ook dat u als ouder gesprekken heeft
met de IB'er. Onze IB-ers zijn gekoppeld aan ieder vier leerjaren. ( 1-4 en 5-8 ) Op die manier kan een IB'er de ontwikkeling van die kinderen goed volgen.
Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft zal de groepsleider u hierover informeren.
Er zijn ook kinderen die verrijking van de lesstof nodig hebben. Omdat wij in
verschillende niveaus werken kan die ook geboden worden.

Daarnaast bekijken wij ieder jaar opnieuw welke kinderen in aanmerking komen voor extra uitdaging in de Horizongroepen. (plusgroepen) Voor kinderen met dyslexie is het mogelijk de vergoede behandeling op school te krijgen. Vanaf groep 5 kunnen kinderen in de groep werken met de dyslexiesoftware Kurzweil, ook bij de toetsen. Daarnaast vinden we het belangrijk deze kinderen te begeleiden in de acceptatie van dyslexie door middel van regelmatige peer group bijeenkomsten.


Gym
De kinderen hebben een a twee keer per week gym. Tijdens de gymles worden verschillende
onderdelen aangeboden in drie vakken. De vakleerkracht geeft les aan de groepen
waarvan de leerkracht geen gymbevoegdheid heeft.
De groepen 1-2 gymmen in het speellokaal en krijgen les van hun eigen groepsleider.
De kinderen moeten op de dag dat zij gaan gymmen een gymtas bij zich hebben, met
daarin gymkleding en gympen. Kinderen met lang haar moeten hun haar vast dragen
tijdens de gymles. In verband met de veiligheid mogen kinderen geen sieraden dragen
tijdens de gym.
Er wordt vanaf groep 3 verwacht dat de kinderen zich zelfstandig aan- en uit kunnen
kleden.


ICT

In groep 1/2 wordt de muisvaardigheid geoefend op de computer.
Vanaf groep 3/4 wordt er oefenstof op verschillende leergebieden aangeboden op de computer in de groep of op de gang. Er wordt voornamelijk geoefend met de programma’s die bij de
verschillende methoden horen.
Vanaf groep 5/6 wordt ICT ingezet ter ondersteuning van de lessen. De kinderen leren
onder andere omgaan met programma’s als Word en Powerpoint. Ook wordt er aandacht
besteed aan veilig internetten. 


Praktische zaken
- Er zijn per groep (maximaal) twee klassenouders. Zij regelen de praktische zaken
  voor de groep op verzoek van de leerkracht.
- Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen.
- Het is de bedoeling dat de kinderen geen snoep of frisdrank meenemen als
  tussendoortje.
- Kinderen mogen op hun verjaardag trakteren in de klas. Graag alleen gezonde
  traktaties ( www.gezondtrakteren.nl)
- Het tien uurtje bestaat uit groente, fruit of eventueel een boterham
- Uitnodigingen voor feestjes mogen niet op school uitgedeeld worden
- Elke dag is er een inloopmoment van 8.05 tot 8.15 uur. Om 8.15 uur start de les.
- Vanaf groep 5 heeft elke groep een klassendienst. Aan het einde van de dag ruimt
  de klassendienst de klas op en veegt de vloer.

 

Schoolkosten

Hieronder ziet u een overzicht van de kosten die u betaalt als uw kind op Zonnewereld zit:

  • Ouderbijdrage / schoolgeld

Ouders van een basisschool betalen niet voor onderwijs. Wel vraagt de oudercommissie jaarlijks een bijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld voor de activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma horen en daarom niet door de overheid betaald worden, maar wel bepalend zijn voor onze school. U kunt daarbij denken aan de sportdag, feesten, alle vieringen, enz. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt momenteel € 40,00 per kind. Wij hopen met uw bijdrage, welke vrijwillig is, een steentje te kunnen bijdragen aan het leerplezier van de kinderen. U kunt overigens altijd meer overmaken als u de school financieel wilt ondersteunen.

  • Kosten voor kamp / schoolreisje

De kleuterbouw heeft een kleuterdag. De bijdrage is € 25,- per kind.

De onder-, midden, en bovenbouw gaan drie dagen op kamp. De bijdrage is € 75,00 per kind.

In verband met de kosten die al lang van te voren worden gemaakt, zoals de reservering van de kamphuizen, wordt het kampgeld al aan het einde van elk schooljaar geïnd voor het kamp in het nieuwe schooljaar.

 

Betaling

Voor alle genoemde bijdragen ontvangt u aan het begin van het schooljaar een bericht via ons ouderportaal Schoudercom. Bankrekening NL09RABO0306975017 t.n.v. PCOU/Zonnewereld.

 

U-pas

De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen, onder andere voor de inwoners van Vleuten. De gemeente Utrecht heeft via het U-pasbureau budget beschikbaar gesteld voor leerlingen van 4-16 jaar van het basis- en voortgezet onderwijs. Het geld is bedoeld voor (buitenschoolse) aanvullende activiteiten, zoals schoolkamp of schoolfeesten. Om mee te kunnen doen moeten leerlingen over een U-pas beschikken. Per jaar kan voor basisschoolleerlingen maximaal € 75, - per leerling worden gedeclareerd bij het U-pasbureau door de school.

 

Hoe werkt de U pas?

De school regelt de activiteit (zoals bijvoorbeeld het schoolkamp). De ouder/verzorger levert van het kind(eren) een kopie van de U-pas in op school en kan dan maximaal € 75, - korting per schooljaar per kind krijgen. De school ontvangt dan rechtstreeks het geld van het U-pasbureau. U ontvangt zelf dus geen geld!

Mocht U nog vragen hebben over de U-pas dan kunt u contact opnemen met de administratie.

Meer informatie over de U-pas kunt u vinden op www.u-pas.nl

 

Stichting Leergeld

Omdat het voor gezinnen niet altijd financieel haalbaar is om kinderen aan alle activiteiten mee te laten doen (sportclubs, muziekles en schoolactiviteiten) is de Stichting Leergeld opgericht. De Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen met een laag inkomen die de kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen. Meer informatie over deze stichting en de voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen, is te vinden op de site van de stichting: http://leergeldutrecht.nl/

 

En verder..
Wilt u meer weten over de visie en over de organisatie van onze school, dan kunt u dit
lezen in de schoolgids. Deze staat op onze website.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...