Passend Onderwijs

 

 

Wat is passend onderwijs?

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Wat is Passend Onderwijs? Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en ondersteuning krijgt waar het recht op heeft. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal.
• Scholen in de regio gaan samenwerken om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
• De school gaat kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst in het regulier onderwijs.
• Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.

 

School heeft zorgplicht
In de nieuwe situatie melden de ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. De school moet dan een zo passend mogelijk aanbod op de eigen school doen. Kan dit niet, dan zal de school een andere plek op een andere reguliere of een speciale school binnen de regio moeten regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht. De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. Het accent verschuift van de beperkingen van kinderen naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte van de leerling is vanaf nu het uitgangspunt.


Schoolonderteuningsprofiel
Wat mag je van een school verwachten? Jaarlijks stellen alle scholen een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. Alle scholen in de regio moeten een bepaald minimum aan zorg bieden. Naast die basiszorg dienen scholen aan te geven in welke specialistische zorg zij zich onderscheiden. Zo kan de ene school veel bieden voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. En een andere school in de regio kan juist weer meer betekenen voor kinderen met autisme of gedragsproblemen. Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.


MR & Passend Onderwijs
De MR van de school heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarnaast kan de MR zijn bevoegdheid gebruiken om aan de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Bijvoorbeeld over wensen van ouders en leerkrachten rond de ondersteuning op school of in de regio. De directie kan die wensen meenemen bij de gesprekken met het samenwerkingsverband (zie volgend kopje). De MR kan ook overwegen om bij de volgende verkiezing van MR-leden aandacht te besteden aan het bevorderen van kennis over passend onderwijs in de MR.

 

Samenwerkingsverbanden
Wanneer de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning kan voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om een andere school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal onderwijs worden gedaan. Scholen zullen dus nauw moeten samenwerken.
Om deze samenwerking vorm te geven, zijn samenwerkingsverbanden geformeerd. Circa 75 in het basisonderwijs en circa 75 in het voortgezet onderwijs. Zonnewereld valt binnen het samenwerkingsverband Utrecht PO. Dat omvat alle scholen binnen de Utrechtse gemeentegrenzen. Doel van deze (verplichte) samenwerking is het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen, met én zonder ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een dekkend aanbod van onderwijszorg zijn. 

 

Hier een stukje tekst van het Samenwerkingsverband Utrecht PO: 

Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is, zodat ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek heeft. We vinden de samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), ouders en kinderen heel belangrijk en werken met elkaar samen vanuit de kernpartneraanpak. 

 

We zetten expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De scholen kunnen de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waar elke vorm van ondersteuning mee begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een A&O traject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne of externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie over ons verhaal en onze werkwijze verwijzen we naar onze website www.swvutrechtpo.nl. Alleen met elkaar bereiken we het beste voor ieder kind, daar zijn we van overtuigd. 

 


Ondersteuningsplan
Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin zij onder meer aangeven welk niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden verdeeld, op welke wijze verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvindt en hoe zij ouders informeren. Samenwerkingsverbanden kunnen aan scholen extra ondersteuning in de klas toekennen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Er is dus meer ruimte voor maatwerk.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...